UHD400 REAL4K HDMI 2.0 재은이

101.5cm(40형) / 와이드(16:9) / PVA / 광시야각 / 3840 x 2160(UHD 4K) / 5(GTG)㎳ / 350㏅ / 5,000:1 / 5,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / DP포트 / D-SUB / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 스피커 / PIP / PBP / HDMI2.0지원 / 화질개선 칩 / 200 x 200mm / 60W / 0.5W / HDMI 2.0 포트 지원

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0012.jpg
ADDRESS / 서울시 용산구 원효로 19길 27 1~2층 TEL / 070-7775-0491 FAX / 02-702-0493 E-MAIL / wasabi0085@gmail.com